OPĆI UVIJETI

Opći uvjeti

Opći uvjeti otvarivanja članstva i članskih pogodnosti

1.    Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Auto moto saveza u Bosni i Hercegovini, Mostar, Akademika Ivana Zovke 12 (u daljnjem tekstu: AMSuBIH) kao jamca i organizatora jedinstvenih članskih pogodnosti, s jedne strane, i redovitih članova AMSuBIH (u daljnjem tekstu: Član) kao korisnika članskih pogodnosti, s druge strane.
2.    Na sve međusobne odnose AMSuBIH-a i Člana, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili Statutom AMSuBIH-a, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Bosne i Hercegovine.

A.  Učlanjenje

1.    Član AMSuBIH-a može biti fizička osoba s prebivalištem ili privremenim boravištem na teritoriju Bosne i Hercegovine ili inozemni državljanin, koji ima adresu prebivališta ili boravka u BiH. Članska prava i članske pogodnosti vezane su za fizičku osobu.
2.    Pravna osoba registrirana na području BIH može ostvariti članstvo u AMSuBIH-u samo ako odredi fizičku osobu kao korisnika članskih pogodnosti ili vozilo na koje se mogu koristiti članske pogodnosti.
3.    Članstvo u AMSuBIH-u ostvaruje se potpisom Pristupnice i uplatom godišnje članarine.
4.    U Pristupnicu se unose: podaci o Članu (fizička ili pravna osoba koja je nositelj članstva i plaća članarinu) i/ili o korisniku članskih pogodnosti (ako je korisnik fizička osoba različita od nositelja članstva); adresa za dostavu članske revije i obavijesti; podaci o modelu članstva i dodatnim ugovorenim uslugama; odabir autokluba udruženog u AMSuBIH putem kojeg Član ostvaruje svoja prava; izjava Člana da je upoznat sa Statutom AMSuBIH-a, Općim uvjetima i opisom pogodnosti izabranog modela članstva (koje je zaprimio ili pročitao na internetskoj stranici AMSuBIH-a www. amsbih.ba).
5.    Potpisom Pristupnice, Član (fizička osoba) daje izričitu privolu AMSuBIH-u da može isključivo za potrebe AMSuBIH-ove evidencije te u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke.
6.    Član je suglasan da njegovi razgovori s AMSuBIH-ovom Službom za korisnike mogu biti snimljeni, i to isključivo u svrhu internog praćenja AMSuBIH-ove komunikacije s Članovima, s ciljem poboljšanja kvalitete AMSuBIH-ovih usluga. Član će o snimanju razgovora biti obaviješten u najavnoj poruci pri pozivanju Službe za korisnike. 
7.    O svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Pristupnici, Član je obvezan u roku 15 (petnaest) dana od nastanka promjene obavijestiti Službu za korisnike AMSuBIH-a . Službu za korisnike Član može obavijestiti telefonom, e-mailom, faxom, pismom ili drugim oblikom komunikacije kojim se nedvojbeno može utvrditi identitet Člana.
8.    Ako u navedenom roku Član ne izvijesti AMSuBIH o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka, te ako mu zbog toga propusta ne mogu biti dostavljene AMSuBIH-ove obavijesti ili druga prepiska, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na pozive na obnovu članstva i požurnice koje ce AMSuBIH slati na posljednju dojavljenu adresu Člana.

B.  Početak i završetak članstva

1.    Članstvo počinje 7 dana nakon uplate godišnje Članarine. AMSuBIH nema obvezu ispuniti zahtjeve koji se odnose na realiziranje članskih pogodnosti prije tog trenutka.
2.    Članska godina traje 12 mjeseci.
3.    AMSuBIH je obvezan, u roku od 15 dana po evidentiranju uplate godišnje članarine, dostaviti Članu člansku iskaznicu s oznakom datuma isteka članske godine, kao i ostale materijale. Član se u međuvremenu predstavlja i koristi potvrdom o uplati pomoću koje ostvaruje svoja članska prava i pogodnosti.
4.    Godišnja članarina plaća se unaprijed. Sljedeća godišnja članarina dospijeva za plaćanje 30 dana prije početka sljedeće članske godine. Nakon isteka članske godine, AMSuBIH nema obvezu realiziranja zahtijevanih članskih pogodnosti ako nije evidentirana uplata godišnje članarine za sljedeću člansku godinu.
5.    Ako godišnja članarina nije plaćena tri mjeseca nakon isteka članske godine, prestaje članstvo u AMSuBIH-u.
6.    Prije isteka članske godine Član može otkazati članstvo isključivo pismenim putem, a otkaz vrijedi od datuma zaprimanja u AMSuBIH -u. U slučaju otkaza članstva, AMSuBIH nema obvezu povratka bilo kojeg dijela članarine.
7.    Članstvo prestaje sukladno odredbama Statuta AMSuBIH -a.
8.    Prestankom članstva završava i obveza AMSuBIH-a da realizira članske pogodnosti.

C.  Modeli članstva

1.    Pri učlanjenju, Član odabire model članstva. Modeli članstva međusobno se razlikuju u opsegu i količini članskih pogodnosti koje jamci AMSuBIH.
2.    Član ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti model članstva s više pogodnosti od onoga koji u tom trenutku koristi. Pravo se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva za izmjenom, kojim se traži promjena modela članstva (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Novi model članstva (s više pogodnosti) počinje 7 dana nakon evidencije uplate, a tad počinje teći i nova članska godina. Ako do prijelaza u novu vrstu članstva Član nije koristio pogodnosti prethodnog modela članstva (poimenično: pomoći na cesti, prijevoza vozila), ima pravo na uvećanje nagradnih bodova u Programu vjernosti, u iznosu proporcionalnom vremenskom ostatku prethodne članarine. Vrijednost tog ostatka izračunava se razmjerno broju dana preostalih do isteka članske godine prethodnog modela članstva u odnosu na kalendarsku godinu (365 dana) pri čemu se iznos bodova zaokružuje na prvi veći cijeli broj.
3.    Član ima pravo zatražiti prijelaz u model članstva s manje pogodnosti najkasnije 30 dana prije isteka važeće članske godine. Pravo se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva. Novi model članstva (s manje pogodnosti) primjenjuje se nakon isteka članske godine važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva pod uvjetom da je evidentirana uplata godišnje članarine za novi model članstva tražen Zahtjevom.

D.  Podaci o članu

1.    AMSuBIH će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim članovima u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima. AMSuBIH će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe te u svrhu ostvarivanja članskih prava i pogodnosti, što uključuje njihovo prosljeđivanje ugovornim partnerima koji obavljaju usluge izrade i procesiranja članske iskaznice u zemlji i inozemstvu, ugovornim partnerima koji ostvaruju članske pogodnosti utvrđene Općim uvjetima. Uz prethodnu privolu Člana, AMSuBIH ima pravo obavještavati ga raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima, uslugama i aktualnim ponudama te izravno promovirati i nuditi individualno oblikovane promidžbene obavijesti, kao i savjetovati Člana o vrstama članstva i članskih pogodnosti. Navedena privola podrazumijeva i ovlaštenje AMSuBIH -u da koristi i obrađuje osobne podatke Člana (poput imena, prezimena, adrese, e-mail adrese, telefona i dr.), kao i podatke o korištenju članskih pogodnosti.
2.    Član u svako doba, uz nedvojbenu identifikaciju, besplatnim pozivom ili slanjem obavijesti u pisanom ili elektroničkom obliku, putem korisničkih internetskih stranica AMSuBIH -a ili na druge načine, može u cijelosti ili djelomično opozvati privolu iz prethodnog članka. Član je suglasan da privola, ako nije opozvana, vrijedi do prestanka članstva u AMSuBIH-u.
3.    AMSuBIH ima pravo obavještavati Člana (pisanim putem, elektroničkom poštom, internetskim stranicama AMSuBIH-a, kao i drugim odgovarajućim načinima) o obradi podataka i zaštiti privatnosti te o načinu prikupljanja privola.

E.  Podnošenje prigovora

1.    Član može prigovor na kvalitetu izvršene usluge podnijeti u pisanom obliku, što uključuje i elektroničku poštu (dalje u tekstu: Prigovor). Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

2.    Prigovor se podnosi AMSuBIH-ovoj Službi za korisnike u roku 30 (trideset) dana od dana izvršenja usluge na koju se odnosi Prigovor.
3.    AMSuBIH-ova Služba za korisnike provodi postupak ispitivanja opravdanosti Prigovora te je u roku 15 (petnaest) dana od dana podnošenja Prigovora obvezna Članu dostaviti pisani odgovor o utemeljenosti Prigovora.
4.    Ako Član nije zadovoljan odgovorom Službe za korisnike, ima pravo u roku 15 (petnaest) dana od dana primitka odgovora uputiti u pisanom obliku pritužbu Glavnom tajniku AMSuBIH-a.

F.  Rješavanje sporova

1.    Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, AMSuBIH i Član nastojat će riješiti mirnim putem.
2.    Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem nadležan je sud u BIH.

G.  Završne odredbe

1.    Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 1. 1. 2015. godine.
2.    Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve modele članstva koje AMSuBIH pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta i sve nove modele članstva koje će AMSuBIH u budućnosti pružati.
3.    Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od dana stupanja na snagu na sve nove Članove.